เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เลื่องลือโบราณสถาน  เล่าขานตำนานเมืองเก่า   บอกเล่าวัฒนธรรมล้านนา   ประตูการค้าสีแผ่นดิน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป
 คำขวัญ วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 Social Network
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างองค์กร
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 ร้องเรียนทุจริต
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 กิจกรรม/ผลงาน
 ถาม-ตอบ
 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

การเงิน-การคลัง

งานจัดเก็บรายได้

งบประมาณรายจ่าย

รายงานผลปฏิบัติงาน

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการจัดซื้อพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักธรรมาภิบาล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี

คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558

แบบฟอร์มคำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ระบบตรวจสอบสถานสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ITA 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

คู่มือ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ประกาศเทศบาล

 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ...
...
เมื่อ 26/02/2020 เวลา 13:53:47 น.
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ...
...
เมื่อ 26/02/2020 เวลา 13:53:01 น.
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน ...
...
เมื่อ 26/02/2020 เวลา 13:48:48 น.
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ...
...
เมื่อ 26/02/2020 เวลา 13:45:23 น.
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ...
...
เมื่อ 26/02/2020 เวลา 13:44:11 น.
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ...
...
เมื่อ 26/02/2020 เวลา 13:43:18 น.
 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบปร ...
ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. จะได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จึงขอความร่วมมือผู้มารับบริการ / ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกดำเนินการเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง ผ่าน URL และ QR CODE โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง เข้าระบบก่อนทำแบบสำรวจ ใ ...
เมื่อ 19/11/2018 เวลา 14:29:39 น.
 
ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.jfo.moj.go.th/TH/ ...
เมื่อ 07/06/2018 เวลา 15:06:55 น.
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย ...
...
เมื่อ 07/06/2018 เวลา 14:34:15 น.
 
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ...
...
เมื่อ 28/08/2017 เวลา 10:58:32 น.
 
โครงการเชียงรายยั่งยืนพื้้นที่เชียงแสน ...
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของหิรัญนครเงินยางเชียงแสน ณ เมืองโบราณเชียงแสน ในห้วงเดือน กรกฏาคม - 30 กันยายน 2560 นี้ **เที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง กับชุมชนเชียงแสน ดื่มดำ่กับไฟประดับยามค่ำ ณ วัดป่าสัก โดยกำหนดเปิดงานในวันที่ 8 ...
เมื่อ 07/07/2017 เวลา 10:36:06 น.
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องวิธีการป้องกันการติดยาเสพติดและความรู้ทั่วไปเกี่ยว ...
...
เมื่อ 20/06/2017 เวลา 16:46:43 น.
 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ...
...
เมื่อ 12/04/2017 เวลา 10:16:58 น.
 
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ ...
...
เมื่อ 12/04/2017 เวลา 10:16:08 น.
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ...
...
เมื่อ 20/03/2017 เวลา 14:48:45 น.
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เรื่อง กําหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจส ...
...
เมื่อ 20/03/2017 เวลา 14:47:29 น.
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ...
...
เมื่อ 06/01/2017 เวลา 11:00:17 น.
 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลิอกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ...
...
เมื่อ 05/01/2017 เวลา 16:03:38 น.
 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลิอกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ...
...
เมื่อ 16/12/2016 เวลา 15:45:53 น.
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพน ...
...
เมื่อ 26/05/2016 เวลา 11:10:35 น.
 

รายการข่าวทั้งหมด 72 รายการ : 4 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ] Next>>
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
เชียงแสนเมืองน่าอยู่   อู่อารยธรรมล้านนา   ประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
888 ม.3 ถ.สาย 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-777-081 โทรสาร 053-777-002
 
Copyright © 2021 www.wiangchiangsaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft