เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เลื่องลือโบราณสถาน  เล่าขานตำนานเมืองเก่า   บอกเล่าวัฒนธรรมล้านนา   ประตูการค้าสีแผ่นดิน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป
 คำขวัญ วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 Social Network
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 กิจกรรม/ผลงาน
 เว็บบอร์ด
 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข
 
 ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
 คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์) ปีงบประมาณ 2560
 
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ส่วนที่ ๑ -๒
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 1
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 2
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 3
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 4
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
 
 การเงิน-การคลัง
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560
 รายงานการเงินประจำปี 2561
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562
 
 งานจัดเก็บรายได้
 แบบคำร้องโฆษณาใช้เสียง
 แบบคำร้องทั่วไป
 คำร้องแจ้งยกเลิก เปลี่ยนแปลงภาษีป้าย
 คำร้องแจ้งบ้านว่าง ตึกว่าง
 แบบแสดงรายการขอลดหย่อนที่ดิน แบบ ภ.บ.ท.๘ ก
 คำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์
 แบบ ทพ ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
 หนังสือมอบอำนาจ ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
 เอกประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่อง พ.ร.บงสิ่งปลูกสร้าง
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่อง พ.ร.บงสิ่งปลูกสร้าง ตัวที่ 2
 
 งบประมาณรายจ่าย
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
 รายงานผลปฏิบัติงาน
 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ประจำปี 2560
 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนประจำปีงบประมาณ 2562
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ประจำปี 2560
 
  แผนการดำเนินงาน
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
 
 แผนการจัดซื้อพัสดุ
 รอเพิ่มข้อมูล
 
 
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2560
 
 หลักธรรมาภิบาล
 หลักธรรมาภิบาล
 
 เอกสารดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มใบลา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัว
 เอกสารการขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 เอกสารคำร้องทั่วไป
 แบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แบบบัญชีแสดงการคำนวณจำนวนอัตรากำลัง
 
 พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558
 คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558
 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
 
 แบบฟอร์มคำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์
 คำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
 

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

1. ประวัติการจัดตั้งเทศบาล
       เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ได้การยกฐานะจากสุขาภิบาลเวียงเชียงแสน เป็นเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลทำให้สุขาภิบาลเวียงเชียงแสนเป็นเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยกำหนดให้ดวงตราประจำเทศบาลเป็นรูปพระธาตุเจดีย์ แสดงถึงการเป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุปรากฏให้เห็นเป็นจำนวนมาก รูปกำแพง แสดงถึงอาณาเขต ซึ่งมีกำแพงเมืองเก่าล้อมรอบเขตเทศบาล ถึง 3 ด้าน แม่น้ำ แสดงถึงแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติ กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่  888  ถนนสาย 1 หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

2. ลักษณะที่ตั้ง
       เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน   ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดต่อดังนี
       ทิศเหนือ  จดกำแพงเมืองเก่าและบ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ 8 ตำบลเวียง
       ทิศใต้  จดกำแพงเมืองเก่าและบ้านป่าสักหางเวียง หมู่ 9 ตำบลเวียง
       ทิศตะวันออก  จดแม่น้ำโขงซึ่งกั้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
       ทิศตะวันตก  จดกำแพงเมืองเก่ากับบ้านเวียงใต้ หมู่ 3 ตำบลเวียง บางส่วนและบ้านจอมกิตติ หมู่ 6 ตำบลเวียง

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีถนนติดต่อกับอำเภอเชียงของ ระยะทาง 57 กิโลเมตร อำเภอแม่จัน ระยะทาง31 กิโลเมตร อำเภอแม่สาย 39 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงราย 60 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 891 กิโลเมตรมีพื้นที่ 2.26 ตารางกิโลเมตร

แผนที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
 
3. ภูมิอากาศ
       ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู   คือ
       ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม
       ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
       ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม - เดือนมกราคม

4. เขตการปกครอง
       เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีเขตการปกครอง ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน คือ บ้านเวียงเหนือหมู่ 2 (บางส่วน) และบ้านเวียงใต้ หมู่ 3 (บางส่วน) แบ่งออกเป็น 6 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนเจดีย์หลวง
2. ชุมชนทัพม่าน
3. ชุมชนริมโขง
4. ชุมชนนางเซิ้ง
5. ชุมชนล้านทอง
6. ชุมชนผ้าขาวป้าน

5. จำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากร
       จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 2 หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,054 คน แยกเป็นชาย 2,333 คน หญิง 2,721คน จำนวนหลังคาเรือน 3,121 หลังคาเรือน
 
หมู่ที่         ชื่อหมู่บ้าน         ครัวเรือน   ชาย  หญิง   รวมประชากร
  2      บ้านเวียงเหนือ   1,494 1,192 1,432 2,543
  3        บ้านเวียงใต้           1,627 1,141 1,289 2,402

 
ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอเชียงแสน ข้อมูล ณ  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558
 

 

 

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
เชียงแสนเมืองน่าอยู่   อู่อารยธรรมล้านนา   ประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
888 ม.3 ถ.สาย 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-777-081 โทรสาร 053-777-002
 
Copyright © 2020 www.wiangchiangsaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft