เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เลื่องลือโบราณสถาน  เล่าขานตำนานเมืองเก่า   บอกเล่าวัฒนธรรมล้านนา   ประตูการค้าสีแผ่นดิน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป
 คำขวัญ วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 Social Network
 ข้อมูลการติดต่อ
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 ร้องเรียนทุจริต
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 กิจกรรม/ผลงาน
 เว็บบอร์ด
 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 โครงสร้างบริหาร
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หลักธรรมาภิบาล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558
 
แบบฟอร์มคำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ระบบตรวจสอบสถานสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 
ITA 2564
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
คู่มือ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
 

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

1. ประวัติการจัดตั้งเทศบาล
       เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ได้การยกฐานะจากสุขาภิบาลเวียงเชียงแสน เป็นเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลทำให้สุขาภิบาลเวียงเชียงแสนเป็นเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยกำหนดให้ดวงตราประจำเทศบาลเป็นรูปพระธาตุเจดีย์ แสดงถึงการเป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุปรากฏให้เห็นเป็นจำนวนมาก รูปกำแพง แสดงถึงอาณาเขต ซึ่งมีกำแพงเมืองเก่าล้อมรอบเขตเทศบาล ถึง 3 ด้าน แม่น้ำ แสดงถึงแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติ กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่  888  ถนนสาย 1 หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

2. ลักษณะที่ตั้ง
       เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน   ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดต่อดังนี
       ทิศเหนือ  จดกำแพงเมืองเก่าและบ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ 8 ตำบลเวียง
       ทิศใต้  จดกำแพงเมืองเก่าและบ้านป่าสักหางเวียง หมู่ 9 ตำบลเวียง
       ทิศตะวันออก  จดแม่น้ำโขงซึ่งกั้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
       ทิศตะวันตก  จดกำแพงเมืองเก่ากับบ้านเวียงใต้ หมู่ 3 ตำบลเวียง บางส่วนและบ้านจอมกิตติ หมู่ 6 ตำบลเวียง

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีถนนติดต่อกับอำเภอเชียงของ ระยะทาง 57 กิโลเมตร อำเภอแม่จัน ระยะทาง31 กิโลเมตร อำเภอแม่สาย 39 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงราย 60 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 891 กิโลเมตรมีพื้นที่ 2.26 ตารางกิโลเมตร

แผนที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
 
3. ภูมิอากาศ
       ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู   คือ
       ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม
       ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
       ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม - เดือนมกราคม

4. เขตการปกครอง
       เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีเขตการปกครอง ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน คือ บ้านเวียงเหนือหมู่ 2 (บางส่วน) และบ้านเวียงใต้ หมู่ 3 (บางส่วน) แบ่งออกเป็น 6 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนเจดีย์หลวง
2. ชุมชนทัพม่าน
3. ชุมชนริมโขง
4. ชุมชนนางเซิ้ง
5. ชุมชนล้านทอง
6. ชุมชนผ้าขาวป้าน

5. จำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากร
       จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 2 หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,054 คน แยกเป็นชาย 2,333 คน หญิง 2,721คน จำนวนหลังคาเรือน 3,121 หลังคาเรือน
 
หมู่ที่         ชื่อหมู่บ้าน         ครัวเรือน   ชาย  หญิง   รวมประชากร
  2      บ้านเวียงเหนือ   1,494 1,192 1,432 2,543
  3        บ้านเวียงใต้           1,627 1,141 1,289 2,402

 
ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอเชียงแสน ข้อมูล ณ  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558
 

 

 

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
เชียงแสนเมืองน่าอยู่   อู่อารยธรรมล้านนา   ประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
888 ม.3 ถ.สาย 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-777-081 โทรสาร 053-777-002
 
Copyright © 2021 www.wiangchiangsaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft