เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เลื่องลือโบราณสถาน  เล่าขานตำนานเมืองเก่า   บอกเล่าวัฒนธรรมล้านนา   ประตูการค้าสีแผ่นดิน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป
 คำขวัญ วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 Social Network
 ข้อมูลการติดต่อ
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 ร้องเรียนทุจริต
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 กิจกรรม/ผลงาน
 เว็บบอร์ด
 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 โครงสร้างบริหาร
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หลักธรรมาภิบาล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558
 
แบบฟอร์มคำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ระบบตรวจสอบสถานสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 
ITA 2564
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
คู่มือ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
 

ศักยภาพในตำบล

ก. ศักยภาพของเทศบาล
       (1) จำนวนบุคคลากร  จำนวน  134  คน
              -  คณะผู้บริหาร  5  คน
 
              -  สภาเทศบาล  12  คน
 
              -  สำนักปลัดเทศบาล  27  คน  แยกเป็น
                     • พนักงานเทศบาล  9  คน
                     • ลูกจ้างประจำ  2  คน
                     • พนักงานจ้างตามภารกิจ  3  คน
                     • พนักงานจ้างทั่วไป  6  คน
                     • จ้างเหมาบริการ  7  คน

               -  กองคลัง  13  คน  แยกเป็น 
                     • พนักงานเทศบาล  4  คน
                     • ลูกจ้างประจำ  1  คน
                     • พนักงานจ้างตามภารกิจ  3  คน
                     • พนักงานจ้างทั่วไป  3  คน
                     • จ้างเหมาบริการ  2  คน

               -  กองช่าง  16  คน  แยกเป็น
                     • พนักงานเทศบาล  5  คน
                     • พนักงานจ้างตามภารกิจ  3  คน
                     • พนักงานจ้างทั่วไป  6  คน
                     • จ้างเหมาบริการ  2  คน

               -  กองการศึกษา  32  คน  แยกเป็น
                     • พนักงานเทศบาล  16  คน
                     • พนักงานจ้างตามภารกิจ  9  คน
                     • พนักงานจ้างทั่วไป  2  คน
                     • จ้างเหมาบริการ  5  คน

               -  กองสาธารณสุขฯ  29  คน  แยกเป็น 
                     • พนักงานเทศบาล  3  คน
                     • ลูกจ้างประจำ  1  คน
                     • พนักงานจ้างตามภารกิจ  -  คน
                     • พนักงานจ้างทั่วไป  12  คน
                     • จ้างเหมาบริการ  13  คน
 

 ระดับการศึกษา

สำนัก/ส่วน

ประถมศึกษา

ม.ต้น

ม.ปลาย

ปวช.

ปวส.

อนุปริญญา/เทียบเท่า

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

คณะผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศบาล

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1

 -

รองนายกฯ คนที่ 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1

 -

รองนายกฯ คนที่ 2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1

 -

 -

เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกฯ

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2

 -

 -

สภา เทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาย

3

1

1

 -

1

1

4

1

 -

หญิง

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาล

 -

 -

 -

 -

 -

 -

6

3

 

ลูกจ้างประจำ

 -

 

2

 

 

 

 

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-

 

 

1

 

 

2

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 -

 -

1

1

2

 -

1

 -

 -

จ้างเหมาบริการ

 1

 -

1

1

 -

 -

1

 -

 -

กองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาล

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3

 -

 -

ลูกจ้างประจำ

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 -

 -

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 -

 -

 -

 -

 1

 -

 3

 -

 -

พนักงานจ้างทั่วไป

 -

 -

2

 -

 -

 -

 1

 -

 -

จ้างเหมาบริการ

-

-

-

 -

 -

 -

2

 -

 -

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาล

 -

 -

 -

 -

 1

 -

2

 -

 -

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 -

 -

 -

 -

 2

 -

 1

 -

 -

พนักงานจ้างทั่วไป

1

2

1

 -

 3

 -

1

 -

 -

จ้างเหมาบริการ

 1

 -

 -

 -

 1

 -

 -

 -

 -

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาล

 -

 -

 -

 -

 -

 -

6

7

 -

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 -

 -

 -

 -

3

 -

7

 -

 -

พนักงานจ้างทั่วไป

 -

 -

-

1

 -

 -

1

 -

 -

จ้างเหมาบริการ

 -

 1

 1

 -

 -

 -

2

 -

 -

กองสาธารณสุขฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาล

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 3

 -

 -

ลูกจ้างประจำ

1

 -

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 -

 -

พนักงานจ้างทั่วไป

8

 1

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

จ้างเหมาบริการ

 7

 -

 1

 1

 -

 -

 1

 -

 -

ที่มา:  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน  (ณ เดือนมิถุนายน  2558)ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

       (1)  การรวมกลุ่มของประชาชน
              จำนวนกลุ่มทุกประเภท  11 กลุ่มแยกประเภทกลุ่มดังนี้
                     - กลุ่มอาชีพ   5   กลุ่ม
                     - กลุ่มออมทรัพย์   2   กลุ่ม
                     - กองทุนหมู่บ้าน   2   กลุ่ม     
                     - กลุ่มแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิต   2   กลุ่ม    

       (2)  จุดเด่นของพื้นที่
              โบราณสถาน
                     เป็นสถานที่ท่องเที่ยวศึกษาทางประวัติศาสตร์

              ขนบธรรมเนียมประเพณี
                     เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนมีการรักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีที่เหนียวแน่น มั่นคง ดังจะเห็นได้จากประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและประเพณีแห่ไม้ค้ำสลีวัดศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้สืบสานกระทำเป็นประจำทุก ๆปี ควรที่จะส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมเหล่านี้สืบไป

ที่มา:  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาลเทศบาล  (ณ  เดือนมิถุนายน2558)

 

 

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
เชียงแสนเมืองน่าอยู่   อู่อารยธรรมล้านนา   ประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
888 ม.3 ถ.สาย 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-777-081 โทรสาร 053-777-002
 
Copyright © 2021 www.wiangchiangsaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft