เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เลื่องลือโบราณสถาน  เล่าขานตำนานเมืองเก่า   บอกเล่าวัฒนธรรมล้านนา   ประตูการค้าสีแผ่นดิน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป
 คำขวัญ วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 Social Network
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 กิจกรรม/ผลงาน
 เว็บบอร์ด
 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข
 
 ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
 คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์) ปีงบประมาณ 2560
 
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ส่วนที่ ๑ -๒
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 1
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 2
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 3
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 4
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
 
 การเงิน-การคลัง
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560
 รายงานการเงินประจำปี 2561
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562
 
 งานจัดเก็บรายได้
 แบบคำร้องโฆษณาใช้เสียง
 แบบคำร้องทั่วไป
 คำร้องแจ้งยกเลิก เปลี่ยนแปลงภาษีป้าย
 คำร้องแจ้งบ้านว่าง ตึกว่าง
 แบบแสดงรายการขอลดหย่อนที่ดิน แบบ ภ.บ.ท.๘ ก
 คำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์
 แบบ ทพ ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
 หนังสือมอบอำนาจ ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
 เอกประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่อง พ.ร.บงสิ่งปลูกสร้าง
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่อง พ.ร.บงสิ่งปลูกสร้าง ตัวที่ 2
 
 งบประมาณรายจ่าย
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
 รายงานผลปฏิบัติงาน
 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ประจำปี 2560
 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนประจำปีงบประมาณ 2562
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ประจำปี 2560
 
  แผนการดำเนินงาน
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
 
 แผนการจัดซื้อพัสดุ
 รอเพิ่มข้อมูล
 
 
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2560
 
 หลักธรรมาภิบาล
 หลักธรรมาภิบาล
 
 เอกสารดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มใบลา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัว
 เอกสารการขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 เอกสารคำร้องทั่วไป
 แบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แบบบัญชีแสดงการคำนวณจำนวนอัตรากำลัง
 
 พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558
 คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558
 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
 
 แบบฟอร์มคำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์
 คำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
 

ศักยภาพในตำบล

ก. ศักยภาพของเทศบาล
       (1) จำนวนบุคคลากร  จำนวน  134  คน
              -  คณะผู้บริหาร  5  คน
 
              -  สภาเทศบาล  12  คน
 
              -  สำนักปลัดเทศบาล  27  คน  แยกเป็น
                     • พนักงานเทศบาล  9  คน
                     • ลูกจ้างประจำ  2  คน
                     • พนักงานจ้างตามภารกิจ  3  คน
                     • พนักงานจ้างทั่วไป  6  คน
                     • จ้างเหมาบริการ  7  คน

               -  กองคลัง  13  คน  แยกเป็น 
                     • พนักงานเทศบาล  4  คน
                     • ลูกจ้างประจำ  1  คน
                     • พนักงานจ้างตามภารกิจ  3  คน
                     • พนักงานจ้างทั่วไป  3  คน
                     • จ้างเหมาบริการ  2  คน

               -  กองช่าง  16  คน  แยกเป็น
                     • พนักงานเทศบาล  5  คน
                     • พนักงานจ้างตามภารกิจ  3  คน
                     • พนักงานจ้างทั่วไป  6  คน
                     • จ้างเหมาบริการ  2  คน

               -  กองการศึกษา  32  คน  แยกเป็น
                     • พนักงานเทศบาล  16  คน
                     • พนักงานจ้างตามภารกิจ  9  คน
                     • พนักงานจ้างทั่วไป  2  คน
                     • จ้างเหมาบริการ  5  คน

               -  กองสาธารณสุขฯ  29  คน  แยกเป็น 
                     • พนักงานเทศบาล  3  คน
                     • ลูกจ้างประจำ  1  คน
                     • พนักงานจ้างตามภารกิจ  -  คน
                     • พนักงานจ้างทั่วไป  12  คน
                     • จ้างเหมาบริการ  13  คน
 

 ระดับการศึกษา

สำนัก/ส่วน

ประถมศึกษา

ม.ต้น

ม.ปลาย

ปวช.

ปวส.

อนุปริญญา/เทียบเท่า

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

คณะผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศบาล

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1

 -

รองนายกฯ คนที่ 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1

 -

รองนายกฯ คนที่ 2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1

 -

 -

เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกฯ

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2

 -

 -

สภา เทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาย

3

1

1

 -

1

1

4

1

 -

หญิง

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาล

 -

 -

 -

 -

 -

 -

6

3

 

ลูกจ้างประจำ

 -

 

2

 

 

 

 

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

-

 

 

1

 

 

2

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 -

 -

1

1

2

 -

1

 -

 -

จ้างเหมาบริการ

 1

 -

1

1

 -

 -

1

 -

 -

กองคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาล

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3

 -

 -

ลูกจ้างประจำ

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 -

 -

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 -

 -

 -

 -

 1

 -

 3

 -

 -

พนักงานจ้างทั่วไป

 -

 -

2

 -

 -

 -

 1

 -

 -

จ้างเหมาบริการ

-

-

-

 -

 -

 -

2

 -

 -

กองช่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาล

 -

 -

 -

 -

 1

 -

2

 -

 -

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 -

 -

 -

 -

 2

 -

 1

 -

 -

พนักงานจ้างทั่วไป

1

2

1

 -

 3

 -

1

 -

 -

จ้างเหมาบริการ

 1

 -

 -

 -

 1

 -

 -

 -

 -

กองการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาล

 -

 -

 -

 -

 -

 -

6

7

 -

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 -

 -

 -

 -

3

 -

7

 -

 -

พนักงานจ้างทั่วไป

 -

 -

-

1

 -

 -

1

 -

 -

จ้างเหมาบริการ

 -

 1

 1

 -

 -

 -

2

 -

 -

กองสาธารณสุขฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาล

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 3

 -

 -

ลูกจ้างประจำ

1

 -

-

 -

 -

 -

 -

 -

 -

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 -

 -

พนักงานจ้างทั่วไป

8

 1

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

จ้างเหมาบริการ

 7

 -

 1

 1

 -

 -

 1

 -

 -

ที่มา:  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน  (ณ เดือนมิถุนายน  2558)ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

       (1)  การรวมกลุ่มของประชาชน
              จำนวนกลุ่มทุกประเภท  11 กลุ่มแยกประเภทกลุ่มดังนี้
                     - กลุ่มอาชีพ   5   กลุ่ม
                     - กลุ่มออมทรัพย์   2   กลุ่ม
                     - กองทุนหมู่บ้าน   2   กลุ่ม     
                     - กลุ่มแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิต   2   กลุ่ม    

       (2)  จุดเด่นของพื้นที่
              โบราณสถาน
                     เป็นสถานที่ท่องเที่ยวศึกษาทางประวัติศาสตร์

              ขนบธรรมเนียมประเพณี
                     เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนมีการรักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีที่เหนียวแน่น มั่นคง ดังจะเห็นได้จากประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและประเพณีแห่ไม้ค้ำสลีวัดศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้สืบสานกระทำเป็นประจำทุก ๆปี ควรที่จะส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมเหล่านี้สืบไป

ที่มา:  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาลเทศบาล  (ณ  เดือนมิถุนายน2558)

 

 

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
เชียงแสนเมืองน่าอยู่   อู่อารยธรรมล้านนา   ประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
888 ม.3 ถ.สาย 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-777-081 โทรสาร 053-777-002
 
Copyright © 2020 www.wiangchiangsaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft