เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เลื่องลือโบราณสถาน  เล่าขานตำนานเมืองเก่า   บอกเล่าวัฒนธรรมล้านนา   ประตูการค้าสีแผ่นดิน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป
 คำขวัญ วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 Social Network
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 กิจกรรม/ผลงาน
 เว็บบอร์ด
 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข
 
 ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
 คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์) ปีงบประมาณ 2560
 
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ส่วนที่ ๑ -๒
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 1
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 2
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 3
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 4
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
 
 การเงิน-การคลัง
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560
 รายงานการเงินประจำปี 2561
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562
 
 งานจัดเก็บรายได้
 แบบคำร้องโฆษณาใช้เสียง
 แบบคำร้องทั่วไป
 คำร้องแจ้งยกเลิก เปลี่ยนแปลงภาษีป้าย
 คำร้องแจ้งบ้านว่าง ตึกว่าง
 แบบแสดงรายการขอลดหย่อนที่ดิน แบบ ภ.บ.ท.๘ ก
 คำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์
 แบบ ทพ ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
 หนังสือมอบอำนาจ ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
 เอกประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่อง พ.ร.บงสิ่งปลูกสร้าง
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่อง พ.ร.บงสิ่งปลูกสร้าง ตัวที่ 2
 
 งบประมาณรายจ่าย
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
 รายงานผลปฏิบัติงาน
 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ประจำปี 2560
 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนประจำปีงบประมาณ 2562
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ประจำปี 2560
 
  แผนการดำเนินงาน
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
 
 แผนการจัดซื้อพัสดุ
 รอเพิ่มข้อมูล
 
 
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2560
 
 หลักธรรมาภิบาล
 หลักธรรมาภิบาล
 
 เอกสารดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มใบลา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัว
 เอกสารการขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 เอกสารคำร้องทั่วไป
 แบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แบบบัญชีแสดงการคำนวณจำนวนอัตรากำลัง
 
 พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558
 คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558
 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
 
 แบบฟอร์มคำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์
 คำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
 

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1. การคมนาคม
       ประชากรในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับอำเภอต่างๆ ได้สะดวก ถนนสายหลักๆที่เชื่อมการเดินทางภายในอำเภอมีหลายเส้นทางได้แก่
       - ทางหลวงหมายเลข 1290 เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอแม่สายกับอำเภอเชียงแสน
       - ทางหลวงหมายเลข 1129 เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอเชียงแสนกับอำเภอเชียงของ
       - ทางหลวงหมายเลข 1016 เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอแม่จันกับอำเภอเชียงแสน

       มีรถโดยสารประจำทางขนาดใหญ่และขนาดเล็ก สายเชียงแสน - แม่จัน, เชียงแสน - เชียงราย ,เชียงแสน-แม่สาย รวมทั้งเชียงแสน - ชียงใหม่ และ เชียงแสน - กรุงเทพ ให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล และพื้นที่ใกล้เคียง สภาพการจราจรเป็นไปอย่างสะดวก คล่องตัวไม่มีปัญหาด้านการจราจรแต่อย่างใด

2. การประปาสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
3. การไฟฟ้ามีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงแสน เป็นหน่วยให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน การบริการไฟฟ้าเข้าถึงทุกหลักคาเรือน ส่วนการบริการไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เป็นผู้ดูแลให้บริการ โดยได้มีการติดตั้งไฟฟ้าตามถนน ตรอกซอยต่างๆ 

4. การสื่อสาร
       โทรศัพท์
              - มีบริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) สาขาแม่จัน และบริษัท ที.ทีแอนที จำกัด(มหาชน) ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล มีจำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ จำนวนเลขหมาย และมีจำนวนโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ จำนวน 35 จุด ไปรษณีย์โทรเลข
              - มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขแม่จันให้บริการประชาชนในพื้นที่เทศบาล อินเตอร์เน็ต
              - มีโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยปัจจุบันตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน   ถนนสาย1  และเทศบาลได้จัดทำเวปไซค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล คือ  “www.wiengchiangsaen.go.th.” ระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าว    
              - มีการติดตั้งหอกระจายข่าวครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

5. ลักษณะการใช้ที่ดิน
       การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันของเทศบาลฯ มีลักษณะการใช้ที่ดินเป็นชุมชนเมืองในบริเวณพื้นที่ราบ และมีแม่น้ำโขงผ่านชุมชนด้านตะวันออก กำแพงเมืองโบราณล้อมรอบด้านทิศเหนือ ตะวันตกและทิศใต้ จึงทำการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นชุมชนเมืองอยู่ในกำแพงเมือง ดังนี้
       1. ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  หรือย่านการค้า เป็นสินค้าอุปโภค-บริโภค ตลาดสดโรงแรม ธนาคาร และสถานจำหน่ายน้ำมัน จะเกาะกลุ่มตามแนวถนนพหลโยธิน และถนนริมโขง ประมาณ113 ไร่
       2. ที่ดินประเภทที่พักอาศัย กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ชุมชนและปะปนอยู่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชกรรม ประมาณ 850 ไร่
       3. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการเกษตร เช่นโรงบ่มใบยาสูบ โรงรับซื้อพืชไร่ โกดังสินค้า และวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมบริการ เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ และจักรยานยนต์ ประมาณ 42 ไร่
       4. ที่ดินประเภทโบราณสถาน ประกอบด้วยคูเมืองกำแพงเมือง และโบราณสถานที่เป็นสถาปัตยกรรม หรือเป็นดินกระจายตามจุดต่างๆ ในตัวเมือง บางแห่งโบราณสถานจะถูกล้อมรอบด้วยอาคารพาณิชย์ และบ้านพักอาศัย ประมาณ 283 ไร่
       5. ที่ดินประเภทสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ชุมชน ประมาณ 198 ไร่

 

 

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
เชียงแสนเมืองน่าอยู่   อู่อารยธรรมล้านนา   ประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
888 ม.3 ถ.สาย 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-777-081 โทรสาร 053-777-002
 
Copyright © 2020 www.wiangchiangsaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft