เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เลื่องลือโบราณสถาน  เล่าขานตำนานเมืองเก่า   บอกเล่าวัฒนธรรมล้านนา   ประตูการค้าสีแผ่นดิน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป
 คำขวัญ วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 Social Network
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 กิจกรรม/ผลงาน
 เว็บบอร์ด
 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข
 
 ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
 คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์) ปีงบประมาณ 2560
 
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ส่วนที่ ๑ -๒
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 1
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 2
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 3
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 4
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
 
 การเงิน-การคลัง
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560
 รายงานการเงินประจำปี 2561
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562
 
 งานจัดเก็บรายได้
 แบบคำร้องโฆษณาใช้เสียง
 แบบคำร้องทั่วไป
 คำร้องแจ้งยกเลิก เปลี่ยนแปลงภาษีป้าย
 คำร้องแจ้งบ้านว่าง ตึกว่าง
 แบบแสดงรายการขอลดหย่อนที่ดิน แบบ ภ.บ.ท.๘ ก
 คำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์
 แบบ ทพ ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
 หนังสือมอบอำนาจ ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
 เอกประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่อง พ.ร.บงสิ่งปลูกสร้าง
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่อง พ.ร.บงสิ่งปลูกสร้าง ตัวที่ 2
 
 งบประมาณรายจ่าย
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
 รายงานผลปฏิบัติงาน
 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ประจำปี 2560
 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนประจำปีงบประมาณ 2562
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ประจำปี 2560
 
  แผนการดำเนินงาน
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
 
 แผนการจัดซื้อพัสดุ
 รอเพิ่มข้อมูล
 
 
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2560
 
 หลักธรรมาภิบาล
 หลักธรรมาภิบาล
 
 เอกสารดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มใบลา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัว
 เอกสารการขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 เอกสารคำร้องทั่วไป
 แบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แบบบัญชีแสดงการคำนวณจำนวนอัตรากำลัง
 
 พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558
 คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558
 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
 
 แบบฟอร์มคำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์
 คำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
 

สภาพทางสังคม

1. การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
• ศาสนา
       ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99 และนับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ 1 โดยมีศาสนสถานของศาสนาคริสต์จำนวน 2 แห่ง และศาสนาสถานของศาสนาพุทธ (วัด) จำนวน 4 แห่ง วัดร้าง 72 แห่ง คือ 
       1. วัดล้านทอง   ตั้งอยู่บ้านเวียงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเวียง
       2. วัดผ้าขาวป้าน   ตั้งอยู่บ้านเวียงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเวียง
       3. วัดปงสนุก   ตั้งอยู่บ้านเวียงใต้ หมู่ 3 ตำบลเวียง
       4. วัดเจดีย์หลวง   ตั้งอยู่บ้านเวียงใต้ หมู่ 3 ตำบลเวียง

• ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีประเพณีในท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่
       ประเพณีสงกรานต์ประมาณเดือน เมษายน ของทุกปี กิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ ทำความสะอาดบริเวณที่พักอาศัย รดน้ำ
ดำหัวผู้สูงอายุ ประกวดขบวนแห่งและนางงาม
       1. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี  กิจกรรมทำบุญตักบาตรและแห่เทียนเข้าพรรษา
       2. ประเพณีตานก๋วยสลาก ประมาณเดือนกันยายนของทุกปี กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตานก๋วยสลาก
       3. ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กิจกรรมการลอยกระทง ประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่และนางนพมาศ ประกวดกระทงเล็ก
 
2. การศึกษา
       เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีสถานศึกษาอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ได้แก่
       1. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
       2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
       3. โรงเรียนอนุบาลบุญพิทักษ์
       4. โรงเรียนอนุบาลสุภาพรรณ
       5. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
       6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ซึ่ง ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ปัจจุบันสังกัดกองการศึกษาได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 มีบุคลากร จำนวน 10คน นักเรียน  154 คน

3. สาธารณสุข
       1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน  1 แห่ง
       2.คลินิกเอกชน  จำนวน  4 แห่ง

4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       1.สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)
              1.1 ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน  5  ครั้ง
                     - ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมาคิดเป็น ผู้เสียชีวิต - คน  บาดเจ็บ - คน ทรัพย์สินมูลค่า   450,000  บาท
              1.2 นอกเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน  10 ครั้ง
                     - ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมาคิดเป็น  ผู้เสียชีวิต - คน  บาดเจ็บ - คน ทรัพย์สินมูลค่า   1,500,000  บาท
                     - รถยนต์ดับเพลิง จำนวน  2 คัน
                            * ขนาดความจุได้ 2.5 ลบ.ม. จำนวน 1 คันได้รับมอบจากกรมการปกครองเมื่อพ.ศ. 2535
                            * ขนาดความจุได้ 10,000 ลบ.ม. จำนวน 1 คันเทศบาลสมทบงบประมาณร้อยละ40 ตามโครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนให้แก่ท้องถิ่น พ.ศ.2546-2549
                     - รถยนต์บรรทุกน้ำจำนวน  1 คัน จุน้ำได้ 5 ลบ.ม.ได้รับมอบจากกรมการปกครองเมื่อ พ.ศ.2535
                     - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานดับเพลิง   5 คน

5. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
       1. ภูมิอากาศ
              - อุณหภูมิสูงสุด 39.5 องศาเซลเซียส  ต่ำสุด  9  องศาเซลเซียส
              - ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  เดือน กรกฎาคม ปริมาณน้ำฝนต่ำสุดเดือนพฤษภาคม 
       2. แหล่งน้ำ
              - แม่น้ำ  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่ แม่น้ำโขง
       3. การระบายน้ำ 
              - พื้นที่น้ำท่วมถึง  คิดเป็นร้อยละ  15  ของพื้นที่ทั้งหมด
              - ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด 3 วัน  ประมาณช่วงเดือน ก.ค.-ต.ค
       4. น้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย 10 ลบ.ม./วัน
       5. ขยะ
              1. ปริมาณ 3  ตัน/วัน
              2. รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 2 คัน แยก เป็น
                     - รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขยะ  ขนาดความจุ  11.5 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2545
                     - รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขยะ ขนาดความจุ 11.5 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2546
              3. ขยะที่เก็บ  จำนวน 3 ตัน/วัน
              4. ขยะที่กำจัดได้ จำนวน         
                     - กำจัดขยะโดยวิธี(   )  กองบนพื้น(   ) กองบนพื้นแล้วเผา  (/) ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ  ( ) หมักทำปุ๋ย   (   ) เผาในเตาเผาขยะ ( ) อื่นๆ
              5. ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้จำนวน 100 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลเวียง
                     - ห่างจากเขตท้องถิ่น เป็นระยะทาง  7  กิโลเมตร
                     - ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้แล้ว  จำนวน  100 ไร่
                     - เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก  จำนวน  - ไร่
                     - คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก 10 ปี
              6. สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ
                     - ขอใช้ที่ดินสาธารณะ (นสล.)

 

 

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
เชียงแสนเมืองน่าอยู่   อู่อารยธรรมล้านนา   ประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
888 ม.3 ถ.สาย 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-777-081 โทรสาร 053-777-002
 
Copyright © 2020 www.wiangchiangsaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft