เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เลื่องลือโบราณสถาน  เล่าขานตำนานเมืองเก่า   บอกเล่าวัฒนธรรมล้านนา   ประตูการค้าสีแผ่นดิน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป
 คำขวัญ วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 Social Network
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างองค์กร
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 ร้องเรียนทุจริต
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 กิจกรรม/ผลงาน
 ถาม-ตอบ
 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

การเงิน-การคลัง

งานจัดเก็บรายได้

งบประมาณรายจ่าย

รายงานผลปฏิบัติงาน

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการจัดซื้อพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักธรรมาภิบาล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี

คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558

แบบฟอร์มคำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ระบบตรวจสอบสถานสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ITA 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

คู่มือ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ประกาศเทศบาล

 

สภาพทางสังคม

1. การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
• ศาสนา
       ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีผู้นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99 และนับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ 1 โดยมีศาสนสถานของศาสนาคริสต์จำนวน 2 แห่ง และศาสนาสถานของศาสนาพุทธ (วัด) จำนวน 4 แห่ง วัดร้าง 72 แห่ง คือ 
       1. วัดล้านทอง   ตั้งอยู่บ้านเวียงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเวียง
       2. วัดผ้าขาวป้าน   ตั้งอยู่บ้านเวียงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเวียง
       3. วัดปงสนุก   ตั้งอยู่บ้านเวียงใต้ หมู่ 3 ตำบลเวียง
       4. วัดเจดีย์หลวง   ตั้งอยู่บ้านเวียงใต้ หมู่ 3 ตำบลเวียง

• ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีประเพณีในท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่
       ประเพณีสงกรานต์ประมาณเดือน เมษายน ของทุกปี กิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ ทำความสะอาดบริเวณที่พักอาศัย รดน้ำ
ดำหัวผู้สูงอายุ ประกวดขบวนแห่งและนางงาม
       1. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี  กิจกรรมทำบุญตักบาตรและแห่เทียนเข้าพรรษา
       2. ประเพณีตานก๋วยสลาก ประมาณเดือนกันยายนของทุกปี กิจกรรมทำบุญตักบาตร ตานก๋วยสลาก
       3. ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กิจกรรมการลอยกระทง ประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่และนางนพมาศ ประกวดกระทงเล็ก
 
2. การศึกษา
       เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน มีสถานศึกษาอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ได้แก่
       1. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
       2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
       3. โรงเรียนอนุบาลบุญพิทักษ์
       4. โรงเรียนอนุบาลสุภาพรรณ
       5. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
       6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ซึ่ง ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ปัจจุบันสังกัดกองการศึกษาได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 มีบุคลากร จำนวน 10คน นักเรียน  154 คน

3. สาธารณสุข
       1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน  1 แห่ง
       2.คลินิกเอกชน  จำนวน  4 แห่ง

4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       1.สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)
              1.1 ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน  5  ครั้ง
                     - ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมาคิดเป็น ผู้เสียชีวิต - คน  บาดเจ็บ - คน ทรัพย์สินมูลค่า   450,000  บาท
              1.2 นอกเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน  10 ครั้ง
                     - ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมาคิดเป็น  ผู้เสียชีวิต - คน  บาดเจ็บ - คน ทรัพย์สินมูลค่า   1,500,000  บาท
                     - รถยนต์ดับเพลิง จำนวน  2 คัน
                            * ขนาดความจุได้ 2.5 ลบ.ม. จำนวน 1 คันได้รับมอบจากกรมการปกครองเมื่อพ.ศ. 2535
                            * ขนาดความจุได้ 10,000 ลบ.ม. จำนวน 1 คันเทศบาลสมทบงบประมาณร้อยละ40 ตามโครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนให้แก่ท้องถิ่น พ.ศ.2546-2549
                     - รถยนต์บรรทุกน้ำจำนวน  1 คัน จุน้ำได้ 5 ลบ.ม.ได้รับมอบจากกรมการปกครองเมื่อ พ.ศ.2535
                     - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานดับเพลิง   5 คน

5. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
       1. ภูมิอากาศ
              - อุณหภูมิสูงสุด 39.5 องศาเซลเซียส  ต่ำสุด  9  องศาเซลเซียส
              - ปริมาณน้ำฝนสูงสุด  เดือน กรกฎาคม ปริมาณน้ำฝนต่ำสุดเดือนพฤษภาคม 
       2. แหล่งน้ำ
              - แม่น้ำ  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่ แม่น้ำโขง
       3. การระบายน้ำ 
              - พื้นที่น้ำท่วมถึง  คิดเป็นร้อยละ  15  ของพื้นที่ทั้งหมด
              - ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด 3 วัน  ประมาณช่วงเดือน ก.ค.-ต.ค
       4. น้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย 10 ลบ.ม./วัน
       5. ขยะ
              1. ปริมาณ 3  ตัน/วัน
              2. รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 2 คัน แยก เป็น
                     - รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขยะ  ขนาดความจุ  11.5 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2545
                     - รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขยะ ขนาดความจุ 11.5 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ.2546
              3. ขยะที่เก็บ  จำนวน 3 ตัน/วัน
              4. ขยะที่กำจัดได้ จำนวน         
                     - กำจัดขยะโดยวิธี(   )  กองบนพื้น(   ) กองบนพื้นแล้วเผา  (/) ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ  ( ) หมักทำปุ๋ย   (   ) เผาในเตาเผาขยะ ( ) อื่นๆ
              5. ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้จำนวน 100 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลเวียง
                     - ห่างจากเขตท้องถิ่น เป็นระยะทาง  7  กิโลเมตร
                     - ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้แล้ว  จำนวน  100 ไร่
                     - เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก  จำนวน  - ไร่
                     - คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก 10 ปี
              6. สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ
                     - ขอใช้ที่ดินสาธารณะ (นสล.)

 

 

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
เชียงแสนเมืองน่าอยู่   อู่อารยธรรมล้านนา   ประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
888 ม.3 ถ.สาย 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-777-081 โทรสาร 053-777-002
 
Copyright © 2021 www.wiangchiangsaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft