เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เลื่องลือโบราณสถาน  เล่าขานตำนานเมืองเก่า   บอกเล่าวัฒนธรรมล้านนา   ประตูการค้าสีแผ่นดิน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป
 คำขวัญ วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 Social Network
 ข้อมูลการติดต่อ
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 ร้องเรียนทุจริต
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 กิจกรรม/ผลงาน
 เว็บบอร์ด
 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 โครงสร้างบริหาร
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หลักธรรมาภิบาล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558
 
แบบฟอร์มคำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ระบบตรวจสอบสถานสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 
ITA 2564
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
คู่มือ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
 
ประกาศการแสดงเจตจํานงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของ ...
...
เมื่อ 08/04/2021 เวลา 15:37:44 น.
 
"กาดก้อมเวียงเก่า" ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประ ...
โรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ขอเชิญชวนทุกท่าน ติ้วส้าแอ่วกาดเมือง "กาดก้อมเวียงเก่า" ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอเชียงแสน เป็นกาดก้อมโดยชุมชนและนักเรียนผู้สูงวัย จำหน่ายพืชผักปลอดสาร อาหารพื้นเมือง รวมถึงผลิตภัณฑ์ของที่ระ ...
เมื่อ 07/04/2021 เวลา 10:12:15 น.
 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เรื่อง ให้มีการ ...
...
เมื่อ 04/02/2021 เวลา 15:32:16 น.
 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เรื่อง ให้มีการ ...
...
เมื่อ 04/02/2021 เวลา 15:31:00 น.
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีย ...
...
เมื่อ 03/11/2020 เวลา 15:16:43 น.
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีย ...
...
เมื่อ 03/11/2020 เวลา 15:16:25 น.
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีย ...
...
เมื่อ 03/11/2020 เวลา 15:08:48 น.
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีย ...
...
เมื่อ 03/11/2020 เวลา 15:07:15 น.
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกส ...
...
เมื่อ 01/09/2020 เวลา 15:24:39 น.
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ค ...
...
เมื่อ 19/08/2020 เวลา 09:47:05 น.
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเล ...
...
เมื่อ 24/07/2020 เวลา 10:16:30 น.
 
ระบบตรวจสอบสถานสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ...
https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcsgcheck.dcy.go.th%2Fpublic%2Feq%2FpopSubsidy.do%3Fms%3D1592986847447%26fbclid%3DIwAR2N8NCDZJgl3JhLOKPHPLO3ZBDj_LpMe5LwTud7LQThYVfWCQ2y1orbMD0&h=AT0RYdtX3FeHcp0q4z17UvtbxWqWTn5AhJEtLnXmZJzvYo-uH72G-YBKw_rynom_pzjw921p6Myolvs3Msdh0nmc7eB58IzluM81ix20hl ...
เมื่อ 24/06/2020 เวลา 15:27:55 น.
 
รายงานผลการกํากับและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงาน ตามมาตรการป ...
...
เมื่อ 23/06/2020 เวลา 09:13:58 น.
 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ...
...
เมื่อ 24/03/2020 เวลา 10:26:33 น.
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย ...
...
เมื่อ 05/03/2020 เวลา 11:24:25 น.
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ...
...
เมื่อ 26/02/2020 เวลา 13:54:18 น.
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ...
...
เมื่อ 26/02/2020 เวลา 13:53:47 น.
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ...
...
เมื่อ 26/02/2020 เวลา 13:53:01 น.
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน ...
...
เมื่อ 26/02/2020 เวลา 13:48:48 น.
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ...
...
เมื่อ 26/02/2020 เวลา 13:45:23 น.
 

รายการข่าวทั้งหมด 48 รายการ : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
เชียงแสนเมืองน่าอยู่   อู่อารยธรรมล้านนา   ประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
888 ม.3 ถ.สาย 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-777-081 โทรสาร 053-777-002
 
Copyright © 2021 www.wiangchiangsaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft