เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เลื่องลือโบราณสถาน  เล่าขานตำนานเมืองเก่า   บอกเล่าวัฒนธรรมล้านนา   ประตูการค้าสีแผ่นดิน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป
 คำขวัญ วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 Social Network
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างองค์กร
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 ร้องเรียนทุจริต
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 กิจกรรม/ผลงาน
 ถาม-ตอบ
 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

การเงิน-การคลัง

งานจัดเก็บรายได้

งบประมาณรายจ่าย

รายงานผลปฏิบัติงาน

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการจัดซื้อพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักธรรมาภิบาล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี

คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558

แบบฟอร์มคำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ระบบตรวจสอบสถานสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ITA 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

คู่มือ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ประกาศเทศบาล

 
เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยใช้วิธีประมูลด้วยวาจา(ปากเ ...
เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยใช้วิธีประมูลด้วยวาจา(ปากเปล่า) ...
เมื่อ 16/09/2021 เวลา 13:59:28 น.
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือป ...
...
เมื่อ 17/08/2021 เวลา 09:58:48 น.
 
ศูนย์กักกันผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...
วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นางเกศสุดา สังขกร นายกเทศมนตรีฯ ได้สำรวจพื้นที่บริเวณหนองขี้ควาย บ้านเวียงใต้ หมู่ 3 ตำบลเวียง เพื่อจัดทำศูนย์กักกันผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอบหมายให้พนักงานเทศบาลจัดการความเป็นระเบียบโดยรอบอาคาร และล้างทำความสะอาดในตัวอาคาร (สำนักงาน อบต.เวียง หลังเก่า) เพื่ ...
เมื่อ 20/07/2021 เวลา 09:57:38 น.
 
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2564 ...
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดล้านทอง ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564 ...
เมื่อ 19/07/2021 เวลา 09:31:20 น.
 
จดหมายข่าวฉบับที่ 24 ...
...
เมื่อ 08/06/2021 เวลา 15:51:19 น.
 
แจกทรายอะเบทแก่ อสม. เพื่อแจกจ่ายชาวบ้าน ...
...
เมื่อ 04/06/2021 เวลา 14:03:51 น.
 
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ...
...
เมื่อ 04/06/2021 เวลา 14:02:54 น.
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี ...
...
เมื่อ 04/06/2021 เวลา 14:01:52 น.
 
กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 บ้านเวียงเหนือ ...
...
เมื่อ 25/05/2021 เวลา 13:45:20 น.
 
กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 บ้านเวียงใต้ ...
...
เมื่อ 24/05/2021 เวลา 16:05:54 น.
 
พบปะบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) ...
...
เมื่อ 21/05/2021 เวลา 14:17:43 น.
 
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ...
...
เมื่อ 20/05/2021 เวลา 15:54:07 น.
 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)(TOT สาขาแม่จัน) ได้เข้าแสดงคว ...
...
เมื่อ 20/05/2021 เวลา 14:35:27 น.
 
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ...
...
เมื่อ 19/05/2021 เวลา 16:27:12 น.
 
รับมอบถุงยังชีพ จากนายอำเภอเชียงแสน ...
...
เมื่อ 19/05/2021 เวลา 16:26:32 น.
 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ เรือนรับรอง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ...
...
เมื่อ 19/05/2021 เวลา 15:34:06 น.
 
นายพิชิต ศรีมีงาม ประธานบริษัท PKK. ไลน์ไดมอน แอมเวย์ประเทศไทย จำกัด ...
...
เมื่อ 17/05/2021 เวลา 11:22:23 น.
 
ท่าน สส.พีรเดช คำสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขต6 ได้เข้า ...
...
เมื่อ 14/05/2021 เวลา 15:26:04 น.
 
แสดงความยินดี หอการค้าจังหวัดเชียงรายสาขาเชียงแสนและสโมสรโรตารี่อ.เชีย ...
...
เมื่อ 14/05/2021 เวลา 11:03:28 น.
 
ต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ...
...
เมื่อ 14/05/2021 เวลา 10:51:58 น.
 

รายการข่าวทั้งหมด 72 รายการ : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
เชียงแสนเมืองน่าอยู่   อู่อารยธรรมล้านนา   ประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
888 ม.3 ถ.สาย 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-777-081 โทรสาร 053-777-002
 
Copyright © 2022 www.wiangchiangsaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft