เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เลื่องลือโบราณสถาน  เล่าขานตำนานเมืองเก่า   บอกเล่าวัฒนธรรมล้านนา   ประตูการค้าสีแผ่นดิน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป
 คำขวัญ วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 Social Network
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 กิจกรรม/ผลงาน
 เว็บบอร์ด
 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข
 
 ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
 คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์) ปีงบประมาณ 2560
 
 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ส่วนที่ ๑ -๒
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 1
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 2
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 3
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 ส่วนที่ 3 มิติ 4
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
 
 การเงิน-การคลัง
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560
 รายงานการเงินประจำปี 2561
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562
 
 งานจัดเก็บรายได้
 แบบคำร้องโฆษณาใช้เสียง
 แบบคำร้องทั่วไป
 คำร้องแจ้งยกเลิก เปลี่ยนแปลงภาษีป้าย
 คำร้องแจ้งบ้านว่าง ตึกว่าง
 แบบแสดงรายการขอลดหย่อนที่ดิน แบบ ภ.บ.ท.๘ ก
 คำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์
 แบบ ทพ ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
 หนังสือมอบอำนาจ ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
 เอกประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่อง พ.ร.บงสิ่งปลูกสร้าง
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่อง พ.ร.บงสิ่งปลูกสร้าง ตัวที่ 2
 
 งบประมาณรายจ่าย
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
 รายงานผลปฏิบัติงาน
 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ประจำปี 2560
 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนประจำปีงบประมาณ 2562
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ประจำปี 2560
 
  แผนการดำเนินงาน
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
 
 แผนการจัดซื้อพัสดุ
 รอเพิ่มข้อมูล
 
 
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2560
 
 หลักธรรมาภิบาล
 หลักธรรมาภิบาล
 
 เอกสารดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มใบลา
 คำร้องขอมีบัตรประจำตัว
 เอกสารการขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 เอกสารคำร้องทั่วไป
 แบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แบบบัญชีแสดงการคำนวณจำนวนอัตรากำลัง
 
 พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558
 คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558
 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
 
 แบบฟอร์มคำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์
 คำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
 

สภาพเศรษฐกิจ

1. การเกษตรกรรม
       พื้นที่เขตเทศบาลส่วนใหญ่ จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งโบราณสถาน การประกอบอาชีพและเกษตรกรรมของประชากรจะทำนอกเขตเทศบาล โดยผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าวข้าวโพด ขิง ผักกาด ใบยาสูบ ผลไม้ฯลฯ

2. การอุตสาหกรรม
       ในเขตเทศบาล จะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ่ตั้งอยู่  เนื่องจากผู้บริหารเทศบาล ไม่มีนโยบายที่จะอนุญาตให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย และใกล้แหล่งโบราณสถาน จะอนุญาตให้ตั้งเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือหรืออุตสาหกรรมครอบครัวเท่านั้น เช่น โรงผลิตน้ำดื่มน้ำแข็ง

3. การพาณิชย์
3.1 สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
ก. สถานีบริการน้ำมัน   1  แห่ง
ข. ตลาดเอกชน   1  แห่ง
 
3.2  สถานประกอบการด้านบริการ
ก. โรงแรม/รีสอร์ท   10 แห่ง
ข. ธนาคาร   6 แห่ง
ค. ร้านสะสมอาหาร   70 ร้าน
ง.  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   159 แห่ง
จ. ท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งสินค้า   2 แห่ง
 
ในปัจจุบันการก่อสร้างท่าเรือพาณิชย์ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทำให้มีเรือสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนตอนใต้ มาเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งขาเข้า-ขาออก ทำให้เกิดอาชีพด้านบริการอีกมากมาย และมีการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมาก และมีนักลงทุนจากท้องถิ่นหรือจากที่อื่นหรือจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น

4. การท่องเที่ยว
      อำเภอเชียงแสน เป็นอำเภอชายแดนที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศคือ สหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมทองคำซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย สำหรับที่ตั้งของเทศบาล ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมือง และคูเมืองโบราณ มีโบราณสถานมากมายเช่นวัดร้าง เจดีย์ จำนวน 72 แห่ง และวัดที่มีพระจำพรรษาอีก 4 แห่ง เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน 
 
       มีเรือบริการนักท่องเที่ยว เพื่อชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำโขง และมีท่าเทียบเรือสำหรับขนถ่ายสินค้าและนักท่องเที่ยวโดยรองรับโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจของรัฐบาล ดังนั้น ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ในแต่ละวันแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะช่วยฤดูหนาว ช่วงวันหยุด และช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นเทศกาลลอยกระทงเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา เทศกาลประเพณีสงกรานต์

 

 

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
เชียงแสนเมืองน่าอยู่   อู่อารยธรรมล้านนา   ประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
888 ม.3 ถ.สาย 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-777-081 โทรสาร 053-777-002
 
Copyright © 2020 www.wiangchiangsaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft