เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เลื่องลือโบราณสถาน  เล่าขานตำนานเมืองเก่า   บอกเล่าวัฒนธรรมล้านนา   ประตูการค้าสีแผ่นดิน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป
 คำขวัญ วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 Social Network
 ข้อมูลการติดต่อ
 โครงสร้างองค์กร
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 ร้องเรียนทุจริต
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 กิจกรรม/ผลงาน
 ถาม-ตอบ
 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 โครงสร้างบริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 คณะผู้บริหาร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

การเงิน-การคลัง

งานจัดเก็บรายได้

งบประมาณรายจ่าย

รายงานผลปฏิบัติงาน

รายงานการประชุมสภาฯ

แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการจัดซื้อพัสดุ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักธรรมาภิบาล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558

แบบฟอร์มคำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ระบบตรวจสอบสถานสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ITA 2566

ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

คู่มือ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2565

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

เอกสารเผยแพร่ความรู้ ระเบียบข้อกฏหมายให้แก่บุคลากร

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักเกณท์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

สภาพเศรษฐกิจ

1. การเกษตรกรรม
       พื้นที่เขตเทศบาลส่วนใหญ่ จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งโบราณสถาน การประกอบอาชีพและเกษตรกรรมของประชากรจะทำนอกเขตเทศบาล โดยผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าวข้าวโพด ขิง ผักกาด ใบยาสูบ ผลไม้ฯลฯ

2. การอุตสาหกรรม
       ในเขตเทศบาล จะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ่ตั้งอยู่  เนื่องจากผู้บริหารเทศบาล ไม่มีนโยบายที่จะอนุญาตให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย และใกล้แหล่งโบราณสถาน จะอนุญาตให้ตั้งเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือหรืออุตสาหกรรมครอบครัวเท่านั้น เช่น โรงผลิตน้ำดื่มน้ำแข็ง

3. การพาณิชย์
3.1 สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
ก. สถานีบริการน้ำมัน   1  แห่ง
ข. ตลาดเอกชน   1  แห่ง
 
3.2  สถานประกอบการด้านบริการ
ก. โรงแรม/รีสอร์ท   10 แห่ง
ข. ธนาคาร   6 แห่ง
ค. ร้านสะสมอาหาร   70 ร้าน
ง.  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   159 แห่ง
จ. ท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งสินค้า   2 แห่ง
 
ในปัจจุบันการก่อสร้างท่าเรือพาณิชย์ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทำให้มีเรือสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนตอนใต้ มาเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งขาเข้า-ขาออก ทำให้เกิดอาชีพด้านบริการอีกมากมาย และมีการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมาก และมีนักลงทุนจากท้องถิ่นหรือจากที่อื่นหรือจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น

4. การท่องเที่ยว
      อำเภอเชียงแสน เป็นอำเภอชายแดนที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศคือ สหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมทองคำซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย สำหรับที่ตั้งของเทศบาล ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมือง และคูเมืองโบราณ มีโบราณสถานมากมายเช่นวัดร้าง เจดีย์ จำนวน 72 แห่ง และวัดที่มีพระจำพรรษาอีก 4 แห่ง เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน 
 
       มีเรือบริการนักท่องเที่ยว เพื่อชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำโขง และมีท่าเทียบเรือสำหรับขนถ่ายสินค้าและนักท่องเที่ยวโดยรองรับโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจของรัฐบาล ดังนั้น ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ในแต่ละวันแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะช่วยฤดูหนาว ช่วงวันหยุด และช่วงเทศกาลต่างๆ เช่นเทศกาลลอยกระทงเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา เทศกาลประเพณีสงกรานต์

 

 

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
เชียงแสนเมืองน่าอยู่   อู่อารยธรรมล้านนา   ประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
888 ม.3 ถ.สาย 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-777-081 โทรสาร 053-777-002
 
Copyright © 2023 www.wiangchiangsaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น