เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เลื่องลือโบราณสถาน  เล่าขานตำนานเมืองเก่า   บอกเล่าวัฒนธรรมล้านนา   ประตูการค้าสีแผ่นดิน
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 ข้อมูลทั่วไป
 คำขวัญ วิสัยทัศน์
 สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ศักยภาพในตำบล
 พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 Social Network
 ข้อมูลการติดต่อ
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 ร้องเรียนทุจริต
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 กิจกรรม/ผลงาน
 เว็บบอร์ด
 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 โครงสร้างบริหาร
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข
 กองการศึกษา
 
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
งบประมาณรายจ่าย
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
แผนการดำเนินงาน
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หลักธรรมาภิบาล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558
 
แบบฟอร์มคำร้อง ร้องเรียน - ร้องทุกข์
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ระบบตรวจสอบสถานสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 
ITA 2564
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
 
คู่มือ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
 

สำนักปลัด


พ.จ.อ.อาทิตย์ บุญน้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


จ่าเอกณรงค์ ม่วงจีบ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางกิตติยา ทิพยโสตถิ
บุคลากร


นางสาวกันต์ณิชชา ทาศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายศุภวัฒน์ สรรพจารย์
นิติกรชำนาญการ


นางสุทัศน์ มงคลคลี
จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร


นางสาววนิดา สมสวัสดิ์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวภาณิชา กันแก้ว
นักจัดการทั่วไป ปฎิบัติการ


นายชิณณวรรธน์ ตาคำ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน


สิบเอกณัฐพล แปงมาลัย
เจ้าพนักงานเทศกิจปฎิบัติงาน


นางสาวสุพัตรา สุปัญโญ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นายบรรจง เลศักดิ์
ลูกจ้างประจำ


นายสวาสดิ์ ธิวงศ์เวียง
ลูกจ้างประจำ


นายวันชัย โปราหา
พนักงานขับรถ


นางธีราภรณ์ รินนายรักษ์
ผช.จพง.ธุรการ


นางสุเมตต์ ลังกาใจ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวเมธาพร สุตะวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวศิริพร นาคอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป


นายพงศธร ปงลังกา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมพงษ์ นุเว
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสมัย สิทธิยศ
พนักงานจ้างทั่วไป

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 โทร. 053-777-081
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
เชียงแสนเมืองน่าอยู่   อู่อารยธรรมล้านนา   ประตูการค้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
888 ม.3 ถ.สาย 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-777-081 โทรสาร 053-777-002
 
Copyright © 2021 www.wiangchiangsaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft